Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Павликени 28.11.2011г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

  Павликенският районен съд  гражданска колегия в открито заседание  на осми ноември  през    двехиляди   и единадесета  година     в състав:

                                                     Председател: ЕВЕЛИНА КАРАГЕНОВА

При секретаря................................................... .............и   в присъствието на

Прокурора.........................................като разгледа докладваното от  съдията

Гр.д.№ 695 по описа за 2011г.,намира за установено:

 

Трудов спор за незаконно уволнение и обезщетение по чл.225 от КТ.

 

   Постъпила е искова молба от  Г.И.К. *** срещу  „Фураж Росица” ЕАД  гр.Р. по обективно съединени искове по чл.344 ал.1 т.1-3 от КТ,вр.чл.225 от КТ. В нея се твърди,че  ищецът е работил по ТПО с ответника в негово производствено предприятие в гр.П. на длъжност „*****” от 24.02.2004г.-15.06.2011г.,когато му е прекратено ТПО със заповед №*/**.06.2011г. по чл.328 ал.1 т.6 от КТ.Твърди,че от момента на заемане  на длъжността до настоящия момент не е променяна спецификацията на работното място.В заповедта  е посочено,че работодателят е променил длъжностната характеристика  и е въвел изискване за нов образователен ценз-средно специално образование-селскостопански техникум или с придобита специалност „специалист по зърно-преработка и зърно-съхранение”.Твърди, че понастоящем не съществува учебно заведение „селско стопански техникум”, а „професионална гимназия”,както и не съществува образование „средно специално”, и ”специалист по зърно-преработка и зърно-съхранение”и че е налице „злоупотреба с права”.Моли съда да признае уволнението за незаконно и да бъде отменено,да бъде възстановен на предишната му работа като „машинен оператор  силоз”,да бъде осъден ответника да му заплати обезщетение по чл.344 ал.1 т.3 вр.чл.225 от КТ 1440лв.-за периода,за който е останал без работа вследствие на уволнението /при трудово възнаграждение от 240лв./ ,ведно със законната лихва от завеждане на иска в съда.Претендира за направени разноски.

   В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответника,в който ответникът не оспорва ,че е имало ТПО с ищцата и то е прекратено.Твърди,че исковете са допустими,но неоснователни. Твърди,че при прекратяване на ТПО са спазени всички законови изисквания.Със заповед №*/**.01.2011г. на изп.директор на ответното дружество е назначена комисия,която да утвърди ново щатно разписание на длъжностите и да се направят промени в длъжностните характеристики.Приета е нова длъжностна характеристика за длъжността„машинен оператор  силоз”,която изисква средно специално образование-селскостопански техникум или с придобита специалност „специалист по зърно-преработка и зърно-съхранение”.Към настоящия момент всички щатни длъжности се заемат  от лица,отговарящи на въведения образователен ценз.Работодателят е преценил,че съществена част от работата на заемащия тази длъжност е да следи състоянието на зърното,неговия размер,количество,качество и др.Налице са нови изисквания за образование или професионална квалификация, предвидено е по-високо по степен образование,предвид нуждите на предприятието.Работодателят правилно е приложел разпоредбата на чл.328 ал.1 т.6 от КТ, а не чл.328 ал.1 т.11 от КТ.Налице са такива учебни заведения –професионални училища стопански техникуми,както и техникуми по механизация на селското стопанство. Част от функциите на длъжността „машинен оператор  силоз” са свързани със следене на  техническото състояние на машината,но това не е основното задължение, а определящото е следене на качеството на получаваната продукция.Претендира за направени разноски.

  Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства  намира за установено следното:

       Безспорно е,че ищецът е бил в ТПО с ответника и че със заповед № */**.06.2011г. по чл.328 ал.1 т.6 от КТ то е прекратено едностранно.Преди уволнението е бил назначен на   длъжността „машинен оператор  силоз”.

     Видно от представения *** */**.02.2004г. ,ответникът е започнал ТПО с ответното дружество като е изпълнявал длъжността „пакетировач комбиниран фураж” и на основание заповед №**-**/**.06.2004г. съгласно чл.325 т.1 от КТ и лична молба ищецът е освободен от длъжността от 01.07.2004г.

     Съгласно ТД №*****/**.06.2004г.  отново е започнало ТПО на ищеца с ответното дружество като ищецът е назначен на длъжност „оператор силоз и дробилки” в предприятието на работодателя-Фуражен завод гр.П.. Съгласно  допълнително споразумение от 27.12.2006г.  по чл.119 от КТ  ищецът изпълнява длъжността „машинен оператор силоз и дробилки” с код ****** по НКПД.Съгласно допълнително споразумение от 14.06.2011г. по чл.119 от КТ ищецът започва да изпълнява длъжността „машинен оператор на силоз” с код  ******* по НКПД като ще обслужва цялостния работен процес на силози и дробилки.Още същия ден на основание чл.328 ал.1 т.6 от КТ поради липса на необходимото образование,ищецът е предизвестен от ответника,че ТД му договор ще бъде прекратен след срока по чл.326 ал.2 от КТ.Ищецът е отказал да подпише писмото,адресирано до него и отказът му е оформен с подписите на 2 свидетели.Издадена е заповед №7/14.06.11г. ,с която ответникът на основание чл.328 ал.1 т.6 от КТ,вр. със заповед №*/**.01.2011г. на изп.директор на „Фураж-Росица” ЕАД гр.Р.,в.Протокол от **.05.2011г. от комисия,назначена от работодателя за изготвяне на нови длъжностни характеристики,във вр. с утвърждаване на нова длъжностна характеристика за длъжността „Машинен оператор силоз” с код по НКПД ****** ,във вр. с утвърдена от изп. Директор нова длъжностна характеристика за длъжността „Машинен оператор силоз” с код по НКПД *******,във вр. с установената по приложените документи по трудовото досие  на работника липса на необходимото образование за изпълняваната работа-средно специално образование-селскостопански техникум или с придобита специалност по зърно преработка и зърно съхранение ,е прекратено ТПО считано от 15.06.2011г. с ищеца и е постановено заплащане 1 месечно трудово възнаграждение за неспазено предизвестие и обезщетение по чл.224 ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск от 14дни за 2010г и 9 дни за 2011г. като тази заповед ищецът също отказал да подпише,че получава и отказът му е оформен с 2 подписа на свидетели.С известие обратна разписка ответникът е изпратил на ищеца 2 бр. трудови книжки,предизвестие и заповед за прекратяване на трудов договор,получен от ищеца на 15.06.2011г.Представен е фиш за плащане на трудово възнаграждение на ищеца за м.май 2011г. за 20 работни дни от 240лв. основна заплата, а с доплащанията е получил 771.50лв. брутна заплата.

    Представена е заповед №*/**.01.2011г. на изп. Директор на „Фураж-Росица” ЕООД гр.Р.,с която във връзка с   утвърдената НКПД със заповед РД ******* от **.12.2010г.,в сила от 01.01.2011г. нарежда да се утвърди ново щатно разписание на длъжностите в дружеството и да се направят  необходимите промени в длъжностните характеристики съобразно НКПД и изискванията на дружеството като се преразгледат и допълнят изискванията  за заемане на длъжността за всяка от позициите в частта образование и професионална квалификация от комисия в състав: П. К. Х.***** ФЗ-председател и членове: Д. В. Д.***** ФЗ и И. В. И.-***** производство със срок за изпълнение-30.06.2011г.Представен е протокол от **.05.2011г. от комисията,с който е установено след разглеждане на длъжностните характеристики за длъжностите: „оператор  силоз”, „оператор дробилки” и „оператор гранул преси”,че длъжността „машинен оператор силоз” с код по НКПД ******* съвместява задълженията на досегашните позиции „машинен оператор на силоз и дробилки”,като се допълват изисквания в частта за образование и квалификация.Представена е докладна от члена на комисията Д. В. Д. до Директора на ФЗ,че във връзка със заповед №* /**.01.2011г. информира,че ищецът не отговаря на изискванията за определената  позиция по НКПД „машинен оператор силоз”, тъй като липсва необходимото образование,определено в длъжностната характеристика за позицията.Представена е новата длъжностна характеристика за длъжността „машинен оператор силоз” с код по НКПД *******, както и предишните действащи длъжностни характеристики за „оператор силоз”, „оператор дробилки”, с които е бил запознат ищеца и неговите колеги С. И. С., И. П. П., Е. Г. Д. и Б. Г. А., Х. П. Д. и М. Г. Х.

     Представени са доказателства- копия от дипломи на всички работници,които работят на длъжността „машинен оператор силоз” към 01.09.2011г. Представено е извлечение от поименното щатно разписание,в сила от 01.09.2011г.  в частта за позиция „машинен оператор силоз” , от което е видно,че 6 души работят на тази длъжност,като същите имат образование както следва: трима са със средно специално ТМСС: И. Г. И.. Г. Д. и И. П. П., един със средно образование СПТУСС- Б. Г. А.  и двама  със средно специално образование ПГАТ-И. К. Т. и Д. Т. Г. Представени са заверени копия от дипломите  на тези лица както следва: Е. Г. Д. е завършил средно специално образование в ТМСС ******,специалност „селскостопански мелиорации” с квалификация „Техник по селскостопански мелиорации”,  И. Г. И. е завършил  средно специално образование в Техникум по механизация на селското стопанство в гр.******.,специалност „механизация” с квалификация „машинен техник”,   с квалификация „земеделски техник”, И. П. П. е завършил средно специално образование в Техникум  по механизация на селското стопанство”**********. ,специалност „земеделски техник”,  Б. Г. А. е завършил средно образование в СПТУ по селско стопанство  в гр.П. специалност „механизатор в растениевъдството” с професия „Механизатор-растениевъд” и с квалификация „тракторист-машинист”,  И. К. Т.  е завършил средно образование в Професионална гимназия по аграрни технологии”**********. ,специалност „механизация на селското стопанство” и Д. Т. Г. е завършил средно образование в  Професионална гимназия по аграрни технологии”********** ,специалност „горско и ловно стопанство” ,професия”техник-лесовъд”.

   Видно е,че съгласно диплома №**** от 19**г. ищецът е завършил средно специално образование в Техникум по механотехника „*******” гр.******* с квалификация „машинен техник”,специалност „Подемнотранспортни машини”.

     В съдебно заседание са събрани гласни доказателства. Св.А. П.- мениджър „*******” в „Мета холдинг”,в което „Фураж Росица” АД е част от състава,дава показания,че ищецът до м. юни 2011г. ищецът е съвместявал две позиции: „оператор на силоз” и „ оператор дробилки” в длъжността си „машинен оператор на силоз и дробилки” с оглед взаимозаменяемост между  лицата, изпълняващи  тези позиции.Това да две последователни в технологичния процес работни места.Но  през 2011г. предвид  новия НКПД и от друга страна обстоятелства,налагани от технологичния процес с оглед уеднаквяване с нормативната база,се предприема новата структура. При длъжността „оператор силоз” е важно приемането на зърното,правилното му съхранение,входящ контрол на качеството и подаване пълна информация ,свързана с неговото съхранение. При позиция „оператор дробилки” основно е обработването на зърното,превръщането му в суровина за фуражите. Тежестта  пада на  позицията „оператор силоз”.Преразглеждането на изискването за образование  се наложило,тъй като най-важно е работещите на тази позиция да имат такова образование,което да им помага да  следят качеството на зърното, от което се правят фуражите, което е приоритет на холдинга, а и е основна дейност на „Фураж Росица”ЕАД / обработка на фураж/.Тъй като основно в новата длъжност е приемането на зърното,окачествяването от оператора, е необходимо селскостопанско образование с оглед визуално разпознаване на суровината,с оглед наличие на знания  за температура,влажност и други  показатели на зърното.

    Св.П. Х.- ****** дава показания,че познава ищеца,който работел в предприятието.В изпълнение на заповед от изпълнителния директор, той заедно с двамата си колеги- единия-мениджър по ******* на „Фураж Росица” ЕАД, а другия ******* на „Фураж Росица” ЕАД, преразгледали всички позиции в предприятието и съществуващата структура, с цел предвиждане на промени с изискванията за образование и квалификация предвид и новия  НКПД. Анализът на технологичния процес и нуждата от взаимозаменяемост ,както и позициите в НКПД довели  до обединение на двете позиции” оператор силоз” и „оператор дробилки”. В новата позиция значението на „оператор силоз”  е много по- голямо,тъй като  много важно е приемането на зърното.Необходими са хора,които разбират от качество и съхранение на зърното,хора с нужни специални знания и образование, които да са последен контрол преди зърното да влезе в силоза.Освен това са необходими и знания относно съхранението на зърното, тъй като за качеството на фуража решителен фактор е качеството на зърното.Операторът на силоза пуска транспортните съоръжения,наблюдава разтоварването на зърното,дава сигнал на хората от качеството,когато има отклонения и той трябва да има завършил селскостопански техникум,да има основни познания за възможните проблеми по приемане и съхранение на зърното, познания за промяна на параметри като влажност,температура и др.

     Предявени обективно съединени искове по чл.344 ал.1 т.1,чл.344 ал.1 т.2 и чл.344 ал.1  т.3 от КТ, вр.чл.225 от КТ,вр.чл.177 от КТ.Съдът установява от събраните доказателства,че ищецът е от 2004 година работи при ответника като „оператор силоз и дробилки” в предприятието на работодателя-Фуражен завод гр.П..Същият е подписал 2  отделни длъжностни характеристики за „оператор силоз” и „ оператор  дробилки”,тъй като е нямало изготвена длъжностна характеристика в предприятието за своята длъжност.Изпълнявал е своите задължения .На 01.01. 2011г.влиза в сила новия НКПД, като до 01.07.2011г. е следвало всички работодатели да приведат структурата си съгласно изискванията на този класификатор.В него липсва позиция за длъжността на ищеца „оператор силоз и дробилки”. Съществува позиция „машинен оператор силоз”-******* .В изпълнение на новите нормативни изисквания  е и заповед №*/**.01.2011г. на изп. Директор на „Фураж-Росица” ЕООД гр.Р., с която е разпоредено определената от него комисия да  преразгледа и допълнят изискванията  за заемане на длъжността за всяка от позициите в частта образование и професионална квалификация. Комисията е представила протокол от 26.05.2011г. , че новата позиция по същество съвместява задълженията на досегашните позиции „машинен оператор на силоз и дробилки”в двете длъжностни характеристики за  „оператор силоз” и „ оператор  дробилки”, но се допълват изисквания в частта за образование и квалификация. Комисията е съставена от специалисти с нужната квалификация и познания,които са анализирали производствения процес и са дали  препоръки относно изискването за образователен ценз.Освен това са разгледали дипломите за образование на лицата по тази позиция и е предложено на изп. Директор да прекрати ТПО с ищеца,тъй като същия не притежава нужното образование.Впоследствие /към 01.09.2011г./ всички щатни длъжности се заемат от лица отговарящи на  въведения образователен ценз.

 След сравнение на представените длъжностни характеристики за „оператор силоз”, „оператор дробилки” и новата длъжностна характеристика за „машинен оператор силоз” по отношение на изискването за образование, е видно ,че в  новата длъжностна характеристика  за „машинен оператор силоз” ,утвърдена от работодателя е посочено изискване :средно специално образование-селскостопански техникум или придобита специалност по зърнопреработка и зарносъхранение. Ищецът е запознат с тази длъжностна характеристика на 14.06.2011г.В предишните длъжностни характеристики за  „оператор силоз”, „оператор дробилки” е посочено алтарнативно изискване за средно техническо образование или средно специално образование-електротехникум или Техникум по зърнопреработка или зърносъхранение  за „оператор силоз” и  алтернативно изискване: средно професионално или средно специално техническо образование или зърнопреработка и зърносъхранение. Ищецът е завършил средно специално образование в Техникум по механотехника „*******” гр.****** с квалификация „машинен техник”,специалност „Подемнотранспортни машини”.

   В  мотивите на своята заповед */**.06.2011г. , ответникът е посочил точно основанието за прекратяване на ТПО с ищеца –това е по чл.328 ал.1 т.6 от КТ първата алтернатива-не притежава нужното в длъжностната характеристика образование.Промяната на изискванията е наложена с оглед новия НКПД и пълен анализ на производствения процес,довели до нови изисквания към новата длъжност по отношение на образованието.Недоказани са твърденията на ищеца за „злоупотреба с права” от страна на работодателя,за несъществуване на учебни заведения селскостопански техникуми,както и специалност по зърнопреработка и зърносъхранение. Видно е,че образованието на ищеца не съответства на новите изисквания на длъжностната характеристика. Неговото образование  е „механотехника” и силата му е в следене за техническото състояние на машините,а в новата длъжностна характеристика се слага акцент върху други страни в производствения процес, налагащи познания в селското стопанство,зърнопроизводството, а следенето на техническото състояние на машината не е основно задължение. Определящо е качеството на постъпващото и съхранявано зърно с цел предотвртяване на загуби на суровина.В правомощията на работодателя е да променя длъжностните характеристики ,както и изискванията в тях.Негово е и правомощието да избира на какво основание ще прекрати ТПО с работник или служител в предприятието му.В случая прекратяването на ТПО с ищеца е законосъобразно  и обосновано и са спазени всички изисквания,гарантиращи правата на ищеца.Прекратяването на ТПО е станало след сключване на трудово договор с ищеца за процесната длъжност. Работодателят е преценил  какво е нужно за оптимизиране на работния процес, коя е съществената част от работата на лицето на длъжност „машинен оператор силоз”-да следи състоянието на зърното.Това предполага  и изисква съответния работник да бъде добре запознат  с характеристиките на суровината,което може да се получи чрез образование в специализирано учебно заведение със засилено или с основно изучаване на дисциплини във връзка със селското стопанство. Образованието се придобива по установен в закона ред след покриване на държавно установените изисквания за това и след полагане на съответните изпити. То отразява интелектуалното съдържание, теоретическата подготовка на лицето. Изискванията за необходимата степен и вид завършено образование са предвидени в утвърдена от работодателя длъжностна характеристика, с която ищеца е запознат. Съдът приема, че в случая е осъществен фактическия състав на чл.328,ал.1,т.6,пр.1-во от КТ –работодателят е въвел конкретни изисквания  за образователен ценз /предишните длъжностни характеристики съдържат изискване за по-широк кръг образователен ценз, а в новата длъжностна характеристика се дават конкретни изисквания за определен вид средно образование, необходимо за изпълняване на длъжността/ , промяната е въведена след възникване на трудовото правоотношение и ищецът не отговаря на въведеното ново изискване за образование.Налице е промяна на изискванията за заемане на длъжността-образование, която е настъпила след сключване на трудовия договор между страните.Издадената заповед № 7/14.06.2011г. на изп. Директор на „Фураж-Росица” ЕАД гр.Р. е законосъобразна,обоснована,мотивирано. Уволнението на ищеца се явява законно.Исковата претенция за признаване  уволнението  на ищеца  със заповед */**.06.11г. на изп. Директор на „Фураж-Росица” ЕАД гр.Р. на основание чл.328 ал.1 т.6 от КТ считано от 15.06.2011г. за незаконно и да бъде отменено уволнението, като ищецът да бъде възстановен на заеманата преди длъжност се явява неоснователна и недоказана.Следва да бъде отхвърлена.Ищецът твърди,че е пригоден да изпълнява изискванията за длъжността,но съдът намира,че в случая не се касае до обсъждане на пригодност или непригодност за изпълняване на длъжността. В случая се касае до един обективен факт-ищецът не притежава нужното образование съгласно подписаната от него длъжностна характеристика,изготвена след сключен вече трудов договор,в следствие нова преценка на трудовия процес. Съществуват учебни заведения, които да отговарят на изискуемия образователен ценз по новата длъжностна характеристика.Претенциите за осъждане на ответника за заплащане на обезщетение по чл.225 от КТ , както и за направени по делото разноски се явява акцесорни и с оглед  неуважаването на главния иск за признаване на уволнението за незаконно ,следва да бъдат също отхвърлени като неоснователни и недоказани. Освен това производството по трудови спорове е безплатно за ищеца и няма данни по делото той да е направил някакви разноски.Не се представиха доказателства,че ищецът е останал без работа след уволнението и периода на това.

  Ответникът е имал процесуален представител по делото и с оглед на изхода на делото има основания за претендиране за направени разноски. Съгласно изхода на делото и разпоредбата на чл.78 ал.3 от ГПК следва ищецът да бъде осъден да заплати на ответника направените от него разноски ,каквито е направил по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 420 лева.  Ищците по трудови дела са освободени  от заплащане на държавни такси и разноски за съдебното следствие по допускане и събиране на доказателства , не и от отговорност да  понесат  финансовата тежест на разноските , направени от другата спечелила делото страна/ законът не предвижда  такова освобождаване/.

         Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

        ОТХВЪРЛЯ предявените обективно съединени искове от Г.И.К. с ЕГН ********** *** против„Фураж-Росица” ЕАД , ЕИК ******* със седалище и адрес на управление гр.Р.,индустриална зона гара Р.- Птицекланица,представлявано от изп. Директор Л. Б. Л.,чрез пълномощник адв.С.П. от ВТАК със съдебен адрес ***,  да бъде признато уволнението  му със заповед */**.06.11г. на изп. Директор на „Фураж-Росица” ЕАД гр.Р. на основание чл.328 ал.1 т.6 от КТ считано от 15.06.2011г. за незаконно и да бъде отменено уволнението по чл.344 ал.1 т.1 от КТ, да бъде възстановен на заеманата преди длъжност по чл.344 ал. 1 т.2 от КТ, както и да бъде осъдено „Фураж-Росица” ЕАД гр.Р. да му заплати обезщетение по чл.344 ал.1 т.3 вр.225 ,вр.чл.177  от КТ в размер на 1440лв. за периода, в който е останал без работа вследствие незаконното уволнение,ведно със законната лихва от предяваване на иска до окончателното изплащане и направени разноски, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.

  ОСЪЖДА Г.И.К. с ЕГН ********** *** да заплати на „Фураж-Росица” ЕАД , ЕИК ***** със седалище и адрес на управление гр.Р.,индустриална зона гара Р.- Птицекланица,представлявано от изп. Директор Л. Б. Л.,направени разноски по делото в размер на 420лв.

       Решението подлежи на обжалване през ВТОС в двуседмичен срок от датата, на която е обявено,че ще има решение-08.12.2011г.

 

 

 

                                                                                  Районен съдия:

Вярно с оригинала!

ВМ